Ha kérdése van keressen minket! Tel.: +36(70)432-9855

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a weektorio.hu 

weboldalának üzemeltetésével összefüggő adatkezelésekről 

 

Váradi Viktória (székhely: 8700 Marcali, Ősz utca 3; adószáma: 68417372-1-34) mint adatkezelő, ezúton tájékoztatja a honlapját látogatókat (a továbbiakban: Érintett, Felhasználó vagy Ön) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, valamint az érintett jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.  

 

A www.weektorio.hu domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal/Honlap) az Adatkezelő saját honlapjának minősül. A Weboldal Magyarországban található szerverről üzemel. 

Ezúton tájékoztatjuk Önt a személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogairól a IX. pontban foglalt jogszabályokra hivatkozással. 

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen, a tevékenysége keretében végzett adatkezelésre vonatkozó jogi közlemény tartalmát. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) módosítására. Az Adatkezelő a Tájékoztató mindenkori hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé.  Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan és biztonságosan kezeli és a jogi és technikai lehetőségek változásával elvégzi a szükséges fejlesztéseket, módosításokat.

A Felhasználó a Weboldal használatával egyidejűleg elfogadja a Tájékoztatóban foglaltakat, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót. 
A hozzájárulást az Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 
 • „érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
 •  „személyes adat”: az érintettre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy képmása, testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon az alkalmazott eljárástól függetlenül - így automatizált vagy nem automatizált módon – végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintés, felhasználása, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozás, törlése és megsemmisítése; 
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;   
 • „adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 •  „felhasználó”: az adatközlő személy, akinek a személyes adatát az Adatkezelő gyűjti és kezeli; illetve a Honlap látogatója.
 • „hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
 • „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 
 •  „honlap/weboldal”: www.weektorio.hu 
 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Megnevezése: Váradi Viktória

Adószáma: 68417372-1-34

Székhelye: 8700 Marcali, Ősz utca 3.
Képviseli: Váradi Viktória

E-mail címe: week@freemail.hu

 

 1. AZ ADATKEZLÉS ALAPELVEI

 

Az Adatkezelő a személyes adatok felvételét, kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi. Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt és kezel. 

 

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, mértékét és időtartamát tekintve is a szükségesre korlátozódnak. 

 

Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

 

 1. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, IDŐTARTAMA ÉS JOGALAPJA

 

 

1. A Honlap látogatóinak adatai

 

Kezelt adatkör

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

 

 

látogatás időpontja;
a Felhasználó számítógépének látogatáskori IP címe; azonosítószám,

a Felhasználó által használt böngésző típusa.  

 

 • honlap használata; 
 • honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése; 
 • statisztikai információk gyűjtése; 
 • visszaélések megakadályozása.

 

A honlap megtekintésétől számított 60 nap.

 

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja; az Elker. tv. 13/A. § (3) bekezdése. 

 

 

2. Üzenetküldéssel, árajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés 

 

Kezelt adatkör

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

 

 

Érdeklődő neve, e-mail címe, dátum, egyéb opcionálisan megadott személyes adatok (pl. telefonszám); illetve az üzenetben megadott egyéb személyes adatok. 

 

 

információkérés kezelése; 

Felhasználó azonosítása; kapcsolattartás, kommunikáció biztosítása. 

 

A feltett kérdések megválaszolását követő 2 hónapig. 

Vagy a hozzájárulás visszavonásáig. 

 

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.  

 

 

 

 1. TELEFONSZÁMOK FELHASZNÁLÁSA 

 

Az Adatkezelő az általa kezelt telefonszámokat jelen Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel. A telefonszámok kezelése elsősorban a kapcsolattartást, adategyeztetési célokat szolgálja. 

 

Marketing célú SMS üzenet küldésére nem kerül sor. 

 

 1. AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult Adatfeldolgozót igénybe venni. 
Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz a tudomására jutott személyes adatok vonatkozásában. Az Adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelők által átadott és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére. 

Az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozót veszi igénybe: 

Tárhely-szolgáltató

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltatás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: IST-HOSTING BT.

Székhely: 4032, Debrecen, Böszörményi út 68. J. ép. I. em. 6.

Ügyfélszolgálati telefon: +36 30 832-2345 

Az Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: a honlap elérhetővé tétele, megfelelő működtetése, tárhely-szolgáltatás.

 

 1. TECHNIKAI ADATOK, COOKIE-K KEZELÉSE

 

A Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, különösen a látogatás dátuma és időpontja, a Felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa. 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

 
Az Adatkezelő, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A következő cookie-t használja:

 • Biztonsági cookie;
 • Átmeneti (session) cookie: a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni; 
 • Állandó (persistent) cookie: ezek hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. 

Ezeknek a cookiek-nak egy része arra szolgál, hogy a Szolgáltató Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Míg más cookie-k a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) kerültek elhelyezésre. 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség”, vagy „Beállítások” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Felhasználó saját böngészőjében 

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat, 
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat, 
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy 
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Külső szerverek segítik a Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről a szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást. Elérhetőségek: www.google.com/analytics/.

Amennyiben az Felhasználó nem szeretné, hogy a külső szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérjék, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt. 

 1. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

 

Az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat célhoz kötötten tárolja. 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, a Weboldal technikai fejlesztése, az Felhasználó jogainak védelme. A statisztikai összesítés az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ezáltal nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. 

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Egy megadott e-mail címmel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek nem adja át.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne a Felhasználónak, a honlapon megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az Adatkezelővel. 

Az Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat az ismert elérhetőségeken keresztül. 

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást. 

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Az Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. Az ÉRINTETTEK JOGAI 

 

Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi pontok tartalmazzák a legfontosabb rendelkezéseket. 

1. A hozzáférés joga

Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 

2. A helyesbítéshez való jog

Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat a Rendeletben meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Érintett kérheti, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén. 

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

7. A tiltakozáshoz való jog 

Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen.

Tájékoztatás kérése 

Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja az Érintett kezdeményezni:

- postai úton a 8700 Marcali, Ősz utca 3. címen,

- e-mail útján a week@freemail.hu e-mail címen.

Intézkedési határidő

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja az Érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 30 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a XV. pontban meghatározott felügyeleti hatóságnál vagy élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 1. A FELHASZNÁLÓ TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül - világosan és közérthetően - tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensrőlha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett(ek) jogaira és szabadságaira nézve. 

Az Adatkezelő az Érintett részére adott tájékoztatásban ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, közli a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismerteti az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

Az Adatkezelő a GDPR 34. cikk (3) bekezdésében foglalt esetek valamelyikének teljesülése esetén nem köteles tájékoztatni a Felhasználókat. 

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

1. Az Érintett a személyes adatainak kezelésére vonatkozó észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat az alábbi módon: 

- postai úton a 8700 Marcali, Ősz utca 3. címen,

- e-mail útján a week@freemail.hu e-mail címen. 

2.  Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

3. Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

4. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az adatok tárolása biztonságos, jelszóval védett számítógépen, adattárolókon vagy felhőtárhelyen történik. 
Az Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. 

2. Az Adatkezelő informatikai rendszereit érintő biztonsági mentésekkel kapcsolatos követelményeiről, feladatköreiről, valamint a mentési eljárásról az erre vonatkozó külön kérésre tájékoztatást nyújt. 

Az Adatkezelő figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a kialakult adatvédelmi hatósági gyakorlatnak megfelelően járjon el. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR); 
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) 
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elkertv.);
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.); 
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számvtv.); 

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021. március 29. napján lép hatályba.